KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKALARI

BÖLÜM 1


KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR


Giriş


XXX (-XXXXXX-) (“Şirket”)olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Bu bilinçle, gerek Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek gerekse kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek adına işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunmaktayız.


Amaç


İşbu Politika’nın temel amacı, hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları, Çalışan Adayları’mız, Ziyaretçiler’imiz, Şirket ve Grup Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler ve Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirmektir. Bu şekilde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.


Kapsam


Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirket Paydaşları, Şirket Yetkilileri, Şirket İş Ortakları, Çalışan Adayları’mız, Ziyaretçiler’imiz, Şirket ve Grup Şirket Müşterileri, Potansiyel Müşteriler ve Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır.

Şirketimiz bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahipleri’ni Kanun hakkında bilgilendirmektedir. Şirketimiz çalışanları için, Çalışanlar için Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası uygulanacaktır. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme


Faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır.


KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ


Kişisel veriler -XXXXXX- tarafından ancak Kanunda ve diğer yasal mevzuatta öngörülenusul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. -XXXXXX- kişisel verileri işlerken aşağıdaki belirtilen ilkelere uymaktadır:Kişisel veri sahibinin açık rızasını vermemesi durumunda yukarıda amaca giren ilgili iş birimlerimizin tüm kişisel veri işleme faaliyetlerin yapılamaması değil; ilk paragrafta belirtilen kişisel veri sahibinin veri işlemeye yönelik açık rızasına gerek olmayan aynı amaç kapsamı içindeki kişisel veri işleme faaliyetlerinin dışında kalan ve bu amaca yönelmiş ilgili iş birimlerimizin kişisel veri işleme faaliyetlerinin yapılamayacağı anlamı çıkmalıdır.


KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU


Şirketimiz nezdinde, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun

 1. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak olarak KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak işbu Politika kapsamındaki sürelerle sınırlı olarak Ek 3’de tanımlanmış kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir.


  İşbu Politika kapsamında yer alan müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, çalışan adayı, yönetim kurulu üyesi, iş birliği içerisinde olduğumuz kurumlardaki gerçek kişiler ve bu kişilerle ilişkili üçüncü kişiler kavramlarına Ek 8’de açıklık getirilmektedir.


  Ek 9’da yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.


  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI


  Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde,


  KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

  KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

  KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:


  • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

  • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

   Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.


   KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


   -XXXXXX- yürütmekte olduğu ticari faaliyetlerin niteliği dikkate alındığında Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarmaktadır. -XXXXXX- ayrıca Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda ’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı ülke”) kişisel verileri aktarmaktadır. Bu doğrultuda -XXXXXX- Kanun’da öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.


   Şirketimiz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:


  • -XXXXXX- iş ortaklarına,

  • -XXXXXX- tedarikçilerine,

  • Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

  • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine


   Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.   Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

   Tanımı

   Veri Aktarım Amacı

   İş Ortağı

   Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken

   Şirketimizin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Şirketimize hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

   İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak

   Tedarikçi

   Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Yetkilileri, Üçüncü Kişi

   Şirketimizin tedarikçiden dış

   kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli

   hizmetlerin Şirketimize sunulmasını

   sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

   Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

   İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve

   kuruluşları

   İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

   Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

   İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

   İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak


   KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI


   Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:


   Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,


  • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

  • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,


  • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

  • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

  • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.


   ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI


   Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.


  • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

  • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

  • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri iseancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.


   İŞYERİ GİRİŞLERİ İLE İŞYERİ İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ


   -XXXXXX- tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla -XXXXXX- tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. -XXXXXX- bu yolla veri işlerken Anayasa başta olmak üzere Kanun ve diğer tüm mevzuata uygun hareket etmektedir.


   -XXXXXX- güvenlik kamerası ile izleme faaliyetini; sunmakta olduğu hizmetin kalitesini arttırmak, güvenilirliğini sağlamak, -XXXXXX-, ziyaretçilerinin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve ziyaretçilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak amacıyla yürütmektedir.


   -XXXXXX- bünyesinde dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda -XXXXXX- çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıdaki gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.


   Misafir olarak -XXXXXX-’e gelen kişilerin ad ve soyadları elde edilirken, misafir giriş çıkış takibi yapılması amacıyla ilgili veriler elde edildiği sebebiyle söz konusu veriler sadece bu amaçla işlenmekte veya ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. Misafir kayıtları -XXXXXX-’in kendi bünyesinde bulunan güvenlik görevlileri tarafından tutulmaktadır.


   BÖLÜM 2


   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR


   Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.


   KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI


   KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER


   Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.


  • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.


  • Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.


  • Şirketimizin iş birimlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bufaaliyetlerin 6698 Sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun

   sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmüş olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.


  • İş birimlerimiz bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler Şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.


   KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİNİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER


   Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.


  • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.


  • İş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.


  • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.


  • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.


  • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

  • İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

  • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

  • Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.


   KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ ORTAMLARDA SAKLANMASI


   Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


  • Şirketimiz Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.


  • Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar gerektiğinde yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.


  • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.


  • Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.


  • Şirketimiz tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.


   DİĞER HÜKÜMLER


   YÜRÜRLÜK


   Bu Politika, 01 Mayıs 2022 tarihli olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Politika -XXXXXX-’in internet sitesinde yayımlanmaktadır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır.


   KABUL VE TAAHHÜTNAME


   Veri Sorumlusuna ve tüm -XXXXXX- personeline işbu Politikanın bir nüshası verilir. Veri Sorumlusu açısından bağlayıcı olabilmesi için Ek-5’te yer alan “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasını Kabul ve Taahhütname Formunun” imzalanması; -XXXXXX- personeli açısından bağlayıcı olabilmesi için Ek-5’te yer alan “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasını Kabul ve Taahhütname Formunun” imzalanması ve -XXXXXX-’e verilmesi gerekir. Kabul ve Taahhütname Formunun Veri Sorumlusu ve -XXXXXX- personeli tarafından imzalanması üzerine Veri Sorumlusu ve -XXXXXX- personeli açısından bağlayıcılık kazanır.


   DİĞER DÜZENLEMELER


   Bu Politika bundan önce yürürlükte olan kişisel verilerin işlenmesi konusundaki düzenlemeleri ve eklerini ortadan kaldırır.


   EK – 3

   KİŞİSEL VERİ

   KATEGORİZASYONU

   KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

   Kimlik Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler

   İletişim Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, email gibi bilgiler

   Lokasyon Verisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin ürün ve hizmetlerimizi kullanımı sırasında veya çalışanlarımız ile iş birliği içerisinde olduğumuz

   kurumların çalışanlarının Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler

   Müşteri Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

   Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

   Müşteri İşlem Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik

   kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

   Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

   İşlem Güvenliği Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri

   kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz   KİŞİSEL VERİ

   KATEGORİZASYONU

   KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

   Risk Yönetimi Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi

   yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen

   kişisel veriler

   Finansal Bilgi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

   Özlük Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri

   Çalışan Adayı Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan

   kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

   Çalışan İşlem Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin işlenen kişisel veriler

   Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer Gelişimlerinin şirketimizin insan kaynakları Politikası kapsamında planlanmasıve yürütülmesi amacıyla işlenilen kişisel veriler   KİŞİSEL VERİ

   KATEGORİZASYONU

   KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

   Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Çalışanlara veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi işin işlenen kişisel verileriniz

   Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin

   politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz

   Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin

   politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz

   Denetim ve Teftiş Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve

   şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel verileriniz

   Özel Nitelikli Kişisel Veri

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; 6698 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen veriler

   Pazarlama Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda

   Özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve buişleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

   Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep

   veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler


   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN TAAHHÜTNAMESİ (EK – 5 )

   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tali mevzuat kapsamında, işverenim tarafından hazırlanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma metni ve işbu taahhütname tarafıma verilmiş olup,

   Tarafıma verilen Aydınlatma metnini okuyup anladığımı,

   1. Şirketiniz ile iş ilişkisinin kurulması nedeniyle gerek talep üzerine gerekse de kendi ihtiyarımla ilettiğim diğer kişisel verilerimin belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, örneğin;

    1. Özlük dosyasında muhafaza edilen kimlik fotokopisi,

    2. Adli sicil kaydı,

    3. İkametgah,

    4. Fotoğraf,

    5. Özgeçmiş,

    6. Diploma,

    7. Askerlik durumunu gösterir belge,

    8. Sağlık raporları,

    9. İşe giriş bildirgesi,

    10. İşten ayrılış bildirgesi,

    11. Aylık prim ve hizmet belgesi,

    12. Ücret bordroları,

    13. Aile durumu bildirimi,

    14. Engelliliği gösterir rapor,

    15. Vergi indirim yazısı,

    16. Eğitim belgeleri,

    17. İş sözleşmesi ve iş ilişkisinden kaynaklanan diğer bilgi ve belgeler vb. gibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tali mevzuat kapsamında tamamen veya


     kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve işveren olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlar dahilinde, işveren tarafından işlenebileceğini, örneğin;


  • Verinin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,

  • İş ilişkisinin konu olabileceği hususlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında işverenin bağlı olduğu ortaklıklara, grup şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarınave iş ilişkisinin konu olabileceği her türlü faaliyet ve çalışma kapsamında diğer üçüncükişilere aktarılması, devralınması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerindengerçekleştirilebilecek işlemler

  gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceğini,

  1. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin ve işin kontrol, denetim ve güvenliğini sağlamak amacıyla sesli ve görüntülü kayıt sistemleri kurabileceğini ve bu sistemlerin ses ve görüntümü kaydedebileceğini, iş görme edimim nedeniyle tarafıma tahsis edilen ve fakat aynı zamanda özel kullanımıma da sunulan her türlü araç ve gerecin işveren tarafından çalışma saatleri ile sınırlı olmaksızın denetim, kontrol ve takibe tabi tutulabileceğini,


  2. İşverenin mevzuat kapsamında çalışanların işe giriş ve işten çıkış kayıtlarını tutmak zorunda olması nedeniyle ileride kurulacak teknolojik sistemler için parmak izi alınabileceğini, retina taraması veya yüz taraması yapılabileceğini,

   yukarıda yer alan irademin açık rızaya, belirli konulara, bilgilendirmeye ve özgür irademe dayalı olduğunu, diğer yandan gerek özlük dosyamdaki verilerin gerekse de, işverene ileteceğim diğer kişisel verilerin iş sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla ilgili ve verilerin işlenmesinin çalışma mevzuatı kapsamında gerekli ve kimi durumlarda zorunlu olduğunu, işverenin işbu beyana konu


   kişisel verilere ilişkin mevzuat tarafından gözetilen meşru menfaatleri olduğunu, ancak işbu muvafakat namenin/ beyanımın ırkım, etkin kökenim, siyasi düşüncem, felsefi inancım, dinim, mezhebim veya diğer inançlarım, kılık ve kıyafetim, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğim, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olmamak kaydıyla sağlık durumum, cinsel hayatım, işyerinde çalışmak ve çalışmaya devam etmek için zorunlu olmadığı sürece ceza mahkumiyetim ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerim ve biyometrik ve genetik veriler gibi özel nitelikli kişisel verilerimi kapsamadığını, ancak özel nitelikli kişisel veriler konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilen istisnaların uygulanabileceğini,

  3. Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinebileceğini, yok edilebileceğini veya anonim hale getirileceğini, yani kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirileceğini,

  4. İşverenin atamış olduğu veri sorumlusu ve temsilcisi, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve özellikle haklarım (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi) konularında aydınlatıldığımı,

  5. İş görme edimimi yerine getirirken, işlerin kişisel veri işlemesini gerekli ve/veya zorunlu kılması halinde öğrendiğim şahsım dışındaki diğer kişilere (örneğin ve belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla

   1. İşverene,

   2. İşverenin çalışanlarına,

   3. İşverenin müşterilerine,

   4. İştiraklerine,

   5. Ortaklarına,

   6. Misafirlerine veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere)

ait olan kişisel verileri işverenin yazılı onayı olmaksızın başkasına açıklamayacağımı ve işleme amacı dışında kullanmayacağımı, yazılı, sesli veya görüntülü olarak veya elektronik ortamda kullanmayacağımı, saklamayacağımı, ifşa etmeyeceğimi, ücret bilgisi dahil iş hayatına ilişkin tüm


bilgi ve sırları üçüncü şahıslar ve diğer çalışanlar ile hiçbir sebepten dolayı paylaşmayacağımı, yazılı ve görsel basında veya sosyal iletişim mecralarında bu kapsamda herhangi bir paylaşımda bulunmayacağımı, bu yükümlülüğün iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceğini, gayri kabili rücu bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi

Açıklaması

Müşteri

Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler

Potansiyel Müşteri

Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler

Ziyaretçi

Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Üçüncü Kişi

Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin

etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınlar) veya bu Politika ve Arçelik Çalışanları

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler

Çalışan Adayı

Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler

Şirket Yetkilisi

Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler

İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Yetkilileri

Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler


Kişisel Veri Sahibi Kategorisi

İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ

Kimlik Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü

Kişi

İletişim Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Yetkilileri, Üçüncü Kişi

Lokasyon Verisi

Müşteri, Çalışan, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

Müşteri Bilgisi

Müşteri

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Müşteri, Ziyaretçi, Çalışan Adayı, Üçüncü Kişi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,Yetkilileri

Müşteri İşlem Bilgisi

Müşteri

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Ziyaretçi, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Yetkilileri

İşlem Güvenliği Bilgisi

Ziyaretçi, Şirket Yetkilileri, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Yetkilileri

Risk Yönetimi Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi

Finansal Bilgi

Müşteri, Çalışan, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Şirket Hissedarı, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

Özlük Bilgisi

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

Çalışan Adayı Bilgisi

Çalışan Adayı, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

Çalışan İşlem Bilgisi

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların ÇalışanlarıKişisel Veri Sahibi Kategorisi

İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri

Pazarlama Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Müşteri, Potansiyel Müşteri, Çalışan Adayı, Şirket Hissedarı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, Üçüncü Kişi


-XXXXXX- KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA

POLİTİKALARI


GENEL HÜKÜMLER AMAÇ

Bu Politikanın amacı -XXXXXX- tarafından işbu Politikanın dayanağı yasal mevzuata uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


KAPSAM


Bu Politika -XXXXXX- ’de görev yapmakta olan personelin, personel adaylarının, yöneticilerin, ziyaretçilerin, işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilerin çalışanlarının, yöneticilerinin ve diğer üçüncü kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine ilişkindir. Bu kapsamda yukarda belirtilen kişisel veri sahipleri gruplarına, işbu Politikanın tamamı uygulanabileceği gibi, sadece bir takım hükümleri de uygulanabilecektir.


DAYANAK


Bu Politika 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 30286 sayılı Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve 30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve ya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik dayanak alınarak hazırlanmıştır. Kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda yürürlükte bulunan ilgili düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Mevzuat ile Politika arasında uyumsuzluk bulunması halinde ise -XXXXXX- yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.


TANIMLAR


Bu Politikanın uygulanmasında;Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını kullanırken taleplerini “yazılı” veya Kanun’un belirlediği yöntemler ile -XXXXXX- ’e iletmelidirler. Kurul henüz başkaca bir yöntem belirlemediği sebebiyle, şu aşamada veri sahiplerinin taleplerini yazılı olarak iletmeleri aranmaktadır.


Veri sahipleri, başvurularını tamamlarken yazılı taleplerinin yanı sıra kimliklerini tespit edici gerekli bilgileri -XXXXXX- ’e ilettikleri takdirde, söz konusu başvuruya ilişkin cevapları hızlı ve etkili bir biçimde alacaklardır. Veri sahipleri yukarıda sayılan haklardan kullanmayı talep ettikleri takdirde, söz konusu talebi yazılı olarak imzalı bir nüshası ve Assos Kadırga Koyu No:15 17862 Behram/ Ayvacık / ÇANAKKALE adresine kimliğinizi tevsik edecek belgelerile bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI VE İMHA EDİLECEĞİ KAYIT ORTAMI


-XXXXXX- tarafından edinilmiş ve tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin


bulunduğu her türlü ortam kayıt ortamı olarak kabul edilmektedir. -XXXXXX- bünyesindeki tüm kişisel veriler aşağıdaki sistemlerinde azami güvenli bir biçimde bulundurulmakta ve saklanmaktadır.


Veri sahiplerine ait kişisel veriler, -XXXXXX- tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:


ELEKTRONİK ORTAMLAR:


XMAIL SERVER

MİKRO MUHASEBE/BORDROLAMA FILE SERVER

DC

Mod Mod POS


Fiziksel ortamlar:KİŞİSEL VERİLERİ RESEN SİLME, YOK ETME VEYA ANONİM HALE GETİRME SÜRELERİ


-XXXXXX- , kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel veri saklama ve imha sürelerine işbu Politika’nın


EK-2’de yer alan listeden ulaşabilirsiniz.


Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde -XXXXXX- tarafından gerçekleştirilecektir. Zorunlu hallerde bu süre en fazla 30 gün daha uzatılabilir.


-XXXXXX-, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, Kurul’un bu maddede belirlenen süreleri kısaltabileceğini kabul eder.


VERİ SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN SİLİNMESİ VE YOK EDİLMESİ TALEBİ


Veri Sahibi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle -XXXXXX-’e iletir. -XXXXXX- başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret esas alınabilir. -XXXXXX- talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde -XXXXXX- tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun -XXXXXX- ’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.


KİŞİSEL VERİLERİ VERİ SAHİBİNİN TALEP ETMESİ DURUMUNDA SİLME VE YOK ETME SÜRELERİ


 1. Veri Sahibi, -XXXXXX-’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

 2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; -XXXXXX- talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. -XXXXXX- , ilgili kişinin talebini en geç 30 gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.

 3. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa -XXXXXX- bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

 4. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep -XXXXXX- tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı Veri Sahibine en geç 30 gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.


DİĞER HÜKÜMLER


YÜRÜRLÜK

Bu Politika, 01.05.2022 tarihli olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Politika -XXXXXX-’in internet sitesinde yayımlanmaktadır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır.


KABUL VE TAAHHÜTNAME

Veri Sorumlusuna ve tüm -XXXXXX- personeline işbu Politikanın bir nüshası verilir. Veri Sorumlusu açısından bağlayıcı olabilmesi için Ek-3’te yer alan “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasını Kabul ve Taahhütname Formunun” imzalanması; -XXXXXX- personeli açısından bağlayıcı olabilmesi için Ek-3’te yer alan “Kişisel Verileri Saklama ve İmha politikasını Kabul ve Taahhütname Formunun” imzalanması ve -XXXXXX- ’e verilmesi gerekir. Kabul ve Taahhütname Formunun Veri Sorumlusu ve -XXXXXX- personeli tarafından imzalanması üzerine Veri Sorumlusu ve -XXXXXX- personeli açısından bağlayıcılık kazanır.


DİĞER DÜZENLEMELER

Bu Politika bundan önce yürürlükte olan kişisel verileri saklama ve imha konusundaki düzenlemeleri ve eklerini ortadan kaldırır.

PERSONEL UNVAN, BİRİM VE GÖREV LİSTESİPERSONEL


GÖREV


SORUMLULUK

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Departmanı Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin Yönetimi

Bilgi Teknolojileri ve Veri koruma Müdürü

-XXXXXX- Kişisel veri saklama veimha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin Yönetimi

Muhasebe Elemanı

Mali İşler Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama Sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin Yönetimi

Satış &Pazarlama ve Önbüro Müdürü

Satış ve Pazarlama Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin Yönetimi

Satın alma Müdürü

Satın alma Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin Yönetimi

Yiyecek içecek Müdürü

Yiyecek içecek Departmanı Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin Yönetimi

EK – 3

KİŞİSEL VERİ

KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh,

Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, email gibi bilgiler

Lokasyon Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin ürün ve hizmetlerimizi kullanımı sırasında veya çalışanlarımız ile iş birliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler

Müşteri Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

Müşteri İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz


KİŞİSEL VERİ

KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Risk Yönetimi Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi

yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen

kişisel veriler

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Özlük Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri

Çalışan Adayı Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

Çalışan İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin işlenen kişisel veriler

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer gelişimlerinin şirketimizin insan kaynakları Politikası kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenilen kişisel veriler


KİŞİSEL VERİ

KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Çalışanlara veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar

ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi işin işlenen kişisel verileriniz

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel verileriniz

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; 6698 Sayılı Kanunun 6ıncı maddesinde belirtilen veriler

Pazarlama Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep

veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU


GENEL AÇIKLAMALAR


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVK Kanunu’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;


Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Dikkat Edilecekler


Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden, noter

aracılığı ile


Assos Kadırga Koyu No:15 Behram/Ayvacık/ ÇANAKKALE


Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır


E mail


fom@troyotel.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.


Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri  Ad Soyad:  TC Kimlik Numarası:  Telefon:  E-Posta:  Adres: 2. Kurumumuz ile olan ilişkiniz  ( ) Eski Çalışan


  Çalıştığınız Yıllar:


  ( ) Ziyaretçi


  Görüştüğünüz Birim/Kişi:


  ( ) Otel Misafiri


  Konakladığınız Tarih:


  ( ) Özgeçmiş Paylaştım


  Paylaştığınız Tarih:


  ( ) Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı


  Çalıştığınız Firma ve Pozisyonunuz:


  ( ) Diğer


 3. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: 4. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:( ) Adresime gönderilmesini istiyorum


( ) E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.


( ) KEP adresime gönderilmesini istiyorum.


İşbu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak(Kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.


Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)


Adı Soyadı : Başvuru Tarihi : İmza :